LIVE - Antwerpen centrum, Hoboken, Merksem, Ekeren, Borgerhout, Deurne, Wilrijk, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Definities en toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van verkoop en/of levering van diensten zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle door de dienstverlener op de site te koop aangeboden Producten en/of Diensten, op internetadres www.landman.re (hierna te noemen de “site”).

landman®, die gecontacteerd kan worden op het nummer 014 75 24 42 en het emailadres hello@landman.re, is een gedeponeerd handelsmerk, waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in de Diamantstraat 8/500, 2200 Herentals geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer BE 822 875 645 (hierna te noemen de “dienstverlener”).

De site van landman® is een online vastgoed platform waar potentiële kopers toegang krijgen tot publiek verkrijgbare informatie met betrekking tot ondermeer mogelijke ontwikkelbare afbraakpanden en projectgronden binnen een bepaalde regio en waar de potentiële kopers zelf kunnen beslissen om rechtstreeks contact op te nemen met verkopers of vastgoedmakelaars, die mits akkoord hiervoor, hun gegevens op de site van landman® kunnen publiceren met oog op in contactname rechtstreeks door de potentiële kopers, zonder dat landman® of zijn gelieerde ondernemingen hier in tussenkomt.

Noch landman®, noch zijn gelieerde ondernemingen stellen actieve handelingen met betrekking tot de informatie die verkregen wordt of in het kader van vastgoedactiviteiten die aanleunen bij de makelarij.

De “gebruiker” verwijst naar iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet ingeschreven op de site, die de site en/of haar inhoud bezoekt, die gegevens downloadt, deze gebruikt, zich via een formulier beschikbaar op de site registreert, lid wordt, zich abonneert en/of een overeenkomst sluit met de dienstverlener.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten bij de dienstverlener bestelt.

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener, de gebruiker, de klant en de consument verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

Deze algemene voorwaarden sluiten de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de site van de dienstverlener zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

Door op de site te surfen, door documenten te lezen, door gegevens te downloaden, deze te raadplegen en/of te gebruiken op eender welke wijze, door zich te registreren via een formulier beschikbaar op de site, door lid te worden, door zich te abonneren en/of door een overeenkomst te sluiten met de dienstverlener, geeft de gebruiker op formele wijze, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud, zijn akkoord met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op de site worden weergegeven. De wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op ieder gebruik van de site.

De dienstverlener kan een vergoeding ontvangen voor het doorverwijzen van gebruikers naar externe dienstverleners. De verwijzingspartners van de dienstverlener kunnen gebruikers kosten in rekening brengen voor het leveren van hun Producten en/of Diensten. De dienstverlener kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor afspraken die daaromtrent tussen partijen worden gemaakt.

De algemene voorwaarden vormen samen met het privacy beleid, de cookieverklaring en de verklaring privacy verzameling de volledige overeenkomst tussen de dienstverlener, de gebruiker, de klant en de consument (hierna te noemen de “overeenkomst”).

Toegang tot en gebruik van de site en haar inhoud 

De Producten en/of Diensten die de dienstverlener aanbiedt zijn alleen voor volwassenen bedoeld. Gebruikers moeten minstens 18 jaar oud zijn om de site te mogen gebruiken. Als de gebruiker volgens de wetgeving in zijn land ouder moet zijn dan 18 jaar om de site te gebruiken dan geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

De site kan worden geraadpleegd door computers waarop de meest actuele software geïnstalleerd is (browser, operating system, enz.). De dienstverlener waarborgt op geen enkele wijze de compatibiliteit en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld indien de gebruiker de site niet kan raadplegen en/of gebruiken, ongeacht de oorzaak hiervan.

Het komt bijgevolg aan de gebruiker toe om zich te voorzien van de noodzakelijke technologische en menselijke middelen, teneinde zijn verbondenheid met de site te waarborgen.

Met betrekking tot de toegang van de gebruiker tot de site en/of haar inhoud, is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden, op welke manier en met welke technische middelen dan ook, om:

 • te trachten toegang te krijgen tot delen van de site die niet openbaar werden gemaakt;
 • op welke wijze dan ook daden te stellen die op ieder ogenblik de goede werking van de site zouden kunnen verhinderen;
 • een (automatisch) systeem te gebruiken zoals, zonder dat deze lijst limitatief is, “robots”, “spiders”, “offline readers”, “scrapers”, enz., met als doel: (1) het extraheren en al dan niet analyseren van informatie van webpagina’s; (2) het creëren van “denial-of-service” aanvallen (in het bijzonder, doch niet beperkt tot, het DoS netwerk, DoS applicaties, het DDoS netwerk, hierin begrepen de DrDOS of nog de DDoS applicaties); (3) berichten te creëren die de vragen en verzoeken, de antwoorden en de deelnames aan wedstrijden, de stemmen en/of nog iedere interactie met een andere gebruiker van de site kan beïnvloeden, zelfs wanneer deze gebruiker reageert op een verzoek geformuleerd door de site (bijvoorbeeld het deelnemen aan een wedstrijd);
 • illegale, gewelddadige, bedreigende, schadelijke, intimiderende, misbruikende, lasterende, vulgaire, obscene, bedreigend voor het privéleven van anderen, haatdragende, racistische en/of anderszins verwerpelijke inhoud weer te geven, te downloaden, te versturen, via e-mail en/of op eender welke andere manier over te maken;
 • inhoud te raadplegen, weer te geven, te downloaden, te versturen en/of over te maken die in strijd is met de vigerende internationale wetgeving;
 • trachten andere gebruikers te verwarren door de naam en/of ondernemingsnaam van andere personen te gebruiken;
 • octrooien, geregistreerde merken, fabrieksgeheimen, intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten die een ander toebehoren te downloaden, weer te geven, te versturen en/of over te maken via e-mail of op enige andere wijze;
 • inhoud weer te geven, te downloaden, over te maken via e-mail en/of op gelijk welke andere manier die computervirussen of een andere code bevat, alsook dossiers en/of programma’s die als doel hebben de goede werking te onderbreken, te belemmeren, te verwijderen en/of de functionaliteit te beperken van software, computer, functie, server, netwerk en/of telecommunicatiemiddel, zonder deze lijst als limitatief te beschouwen;
 • handelingen te stellen die een belemmerend effect kunnen hebben op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de site;
 • te weigeren zich te gedragen naar de geëiste voorwaarden, de procedures, de algemene regels en/of de regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken verbonden met de site;
 • op gelijk welke wijze één of meerdere andere gebruikers van de site te bedreigen persoonlijke gegevens van de andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

De gebruiker verbindt zich ertoe alle noodzakelijke en redelijk verantwoorde voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde te vermijden dat zijn materiaal en/of zijn gegevens zouden worden besmet door een virus, bug, Trojaans paard of gelijk welke andere malware van welke aard dan ook.

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de site en/of om deze te kunnen gebruiken, zal de gebruiker zich moeten registreren of lid moeten worden. In voorkomend geval verbindt de gebruiker zich ertoe om bij de registratie correcte, actuele en volledige informatie door te geven, alsook om deze informatie geregeld te updaten. Indien hij dit niet doet, zal de dienstverlener ertoe gerechtigd zijn om het account van de gebruiker te verwijderen en/of de toegang tot een deel of het geheel van de site en/of haar inhoud te ontzeggen. De dienstverlener is gemachtigd om op het platform en in de community voor de gebruiker een account aan te maken indien de gebruiker op enig andere wijze toegang verkrijgt tot onderdelen van de site.

In voorkomend geval verbindt de gebruiker zich ertoe om zijn login en wachtwoord geheim te houden en niet met derden te delen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat ervan zou plaatsvinden zonder dat hij hier kennis van heeft. Ingeval de gebruiker twijfelt aan de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord komt het de gebruiker toe dit onmiddellijk te wijzigen en/of om de dienstverlener hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van in kennis te stellen.

De gebruiker aanvaardt dat de functies die door de site worden aangeboden onderhevig zijn aan verandering. Aldus zullen sommigen functies worden verwijderd en anderen worden toegevoegd, zonder dat de gebruiker de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kan beschouwen. Alsook kan enkel en alleen de dienstverlener beslissen om bepaalde inhoud die op de site wordt weergegeven al dan niet te bewaren of te verwijderen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om, op gelijk welk ogenblik en wat ook de beweegreden mag zijn, op tijdelijke of permanente wijze de toegang tot een deel en/of het geheel van de site te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruikers hiervan voorafgaand in kennis te moeten stellen.

Hetzelfde geldt in geval van onderhoud van de site of wanneer belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd wat de inhoud en/of de aangeboden functies betreft.

Dit geldt eveneens indien de dienstverlener ervan kan uitgaan dat de gebruiker de voorliggende algemene voorwaarden of gelijk welk ander wettelijk voorschrift dat van kracht is op het ogenblik van de inbreuk, geschonden heeft of hiermee in strijd gehandeld heeft.

De dienstverlener is bevoegd, zonder dat nader te verduidelijken, inhoud te weigeren, in te trekken en/of van de site te verwijderen, indien de inhoud in strijd is met de belangen van de dienstverlener en/of gelieerde ondernemingen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker en/of haar derden.

Aanbod, bestelling en prijs

Klanten die een bestelling aanvaarden van een Product en/of Dienst, waarop een maandelijks of jaarlijks lidmaatschap van toepassing is, zijn gehouden tot betaling van de prijs voor de eerste maand of het eerste jaar lidmaatschap en geven de dienstverlener voor de daaropvolgende maanden of jaren lidmaatschap uitdrukkelijk de toestemming om via een incasso-opdracht maandelijks of jaarlijks de prijs, overeenkomstig de bestelling, automatisch van hun rekening af te schrijven. Ingeval van beëindiging zal de dienstverlener op het einde van een lopende maand of jaar de toegang tot de Producten en/of Diensten opschorten. Beëindiging door de klant of beëindiging door de dienstverlener geven de klant geen recht op terugbetaling of enige vorm van (schade)vergoeding. De klant erkent en aanvaardt dat de beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, betekent dat de inhoud, die de klant zelf op de site heeft toegevoegd, geheel of gedeeltelijk zal worden verwijderd. De dienstverlener heeft het recht om een lidmaatschap zonder rechterlijke tussenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder kosten op te zeggen of op te schorten wanneer de klant enige verplichting uit het lidmaatschap of de voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat de klant het lidmaatschap of de voorwaarden zou schenden. Een dergelijke opzegging of opschorting wordt voorafgegaan door een schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke hersteltermijn aan de klant wordt gegeven. Hiervan kan enkel worden afgeweken indien, alle relevante omstandigheden in acht genomen, redelijkerwijze van de dienstverlener niet kan worden verwacht een voorafgaande ingebrekestelling te communiceren (bv. omdat dit zinloos zou zijn geworden omdat de inbreuk van de klant niet meer kan worden hersteld). Na een dergelijke opzegging of opschorting kan de klant niet opnieuw registreren of de Producten en/of Diensten van de dienstverlener gebruiken, tenzij de klant van de dienstverlener schriftelijk bericht ontvangt dat de schorsing wordt opgeheven. De prijs van de Producten en/of Diensten wordt in euro weergegeven met vermelding van de belastingen. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of elke nieuwe belasting of tariefverhoging aan de klant door te rekenen. De betaling van de Producten en/of Diensten kan online met Creditcard, bankkaart, Paypal, Google pay en/of Apple pay worden uitgevoerd. Om een bestelling te plaatsen kiest de klant de Producten en/of Diensten die hij wenst te bestellen door op de site van de dienstverlener te surfen, hij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit. De betaling zal plaatsvinden, overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op het door de klant gekozen systeem van betaling op afstand. De klant aanvaardt de bestelling en de overeenkomst tot lidmaatschap komt definitief tot stand, vanaf het moment dat hij op de “afrekenen” pagina van de site de betaling uitvoert. De klant kan de overeenkomst tot lidmaatschap niet meer annuleren en is in elk geval de volledige prijs van de bestelling verschuldigd, behoudens overmacht en de gebeurlijke herroepingstermijn (behalve wanneer een consument is akkoord gegaan om een Product en/of Dienst voor het einde van de bedenktijd van 14 kalenderdagen door de dienstverlener te laten uitvoeren). Nadat de dienstverlener vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, verstrekt hij de klant de toegang tot de bestelde Producten en/of Diensten. Behoudens opzegging door de klant voor het einde van de looptijd van een maand of een jaar, wordt de overeenkomst tot lidmaatschap onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend en automatisch voor een maand of een jaar verlengd. De dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief en/of onvolledig blijken te zijn of indien er een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

Op sommige Producten en/of Diensten die gebruikers bestellen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. De aanvullende voorwaarden worden vastgelegd in een directe overeenkomst tussen partijen. De volledige betaling van facturen dient te geschieden binnen de 15 kalenderdagen. Bij het uitblijven van betaling binnen de voorziene termijn is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd conform aan de Wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag. Tevens zal er bij gebreke aan tijdige integrale betaling van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling supplementair een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van het openstaande factuurbedrag. De dienstverlener heeft het recht om de uitvoering van de Producten en/of Diensten op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen. Nadat de dienstverlener vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, verstrekt de dienstverlener de gebruiker de toegang tot de bestelde Producten en/of Diensten.  

Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt een consument die de Producten en/of Diensten op afstand bij de dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument op de site van de dienstverlener zijn bestelling aanvaardt. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijk, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag. De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de site van de dienstverlener, via een formulier dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt. De dienstverlener zal het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het rekeningnummer van de consument, aan de consument terugstorten.

Wanneer de consument ermee akkoord gaat, start de dienstverlener met het uitvoeren van het bestelde Product en/of Dienst voor het einde van de bedenktijd van 14 kalenderdagen. Partijen komen dan overeen, dat de consument met de aankoop van het Product en/of Dienst zich desgevallend niet zal kunnen beroepen op zijn herroepingsrecht. De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Uitvoering van de bestelling

De uitvoeringstermijnen die door de dienstverlener worden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de dienstverlener niet. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant. De bestelling zal worden uitgevoerd na integrale betaling.

Ontvangst van de bestelling en klachten

Eventuele klachten met betrekking tot de Producten en/of Diensten geleverd door de dienstverlener kunnen uitsluitend per e-mail worden aangetekend, tot uiterlijk 48 uur na het aanvaarden van de bestelling door de klant, en dit op straffe van nietigverklaring. Na beoordeling zal de dienstverlener zich het recht voorbehouden om de door de klant betaalde prijs al dan niet (deels) terug te betalen.

Licentie

De gebruiker verkrijgt enkel het recht om onderdelen van de site en haar inhoud ten persoonlijke titel te gebruiken. Aldus beschikt de gebruiker over een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare licentie. De geldigheidsduur van de licentie is beperkt tot de duur van het gebruik of de bestelling van de klant.

Behoudens voorafgaandelijk en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, is ieder commercieel gebruik van onderdelen van de site ten strengste verboden. Het begrip “commercieel gebruik” verwijst, zonder dat deze opsomming limitatief is, naar iedere verkoop en/of verhuur van de diverse functies van de site, de registraties van een deel of het geheel van de site, of ieder gebruik van de site en haar onderdelen met als doel inkomsten te verwerven.

Onder deze voorwaarden is het de gebruiker, die hiertoe bovendien geen toestemming aan derden kan geven, ondermeer ten strengste verboden om:

 • een deel of het geheel van de site en/of haar inhoud te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, af te drukken en/of te verspreiden;
 • afgeleide werken te creëren die gedeeltelijk of volledig gebaseerd zijn op onderdelen van de site;
 • via reverse-engineering of gelijk welke methode het concept en/of de samenstelling van de site te proberen achterhalen;
 • een hyperlink naar of van de site te creëren zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming van de dienstverlener;
 • de rechten met betrekking tot de site en/of haar inhoud te sublicentiëren of over te dragen op welke wijze ook, hierin begrepen doch niet beperkt tot de rechten met betrekking tot de software.

Het niet respecteren van dit verbod wordt als een overtreding beschouwd, hetgeen kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke maatregelen jegens de overtreder.

Intellectuele en industriële eigendom

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmatie, de afbeeldingen, de foto’s, de informatie, de informerende onderdelen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de database, de muziek en alle overige onderdelen van de site zijn en blijven de exclusieve eigendom van de dienstverlener of haar partners, en worden beschermd door verscheidene intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de maker van databases, enz.). Het voorgemelde wordt door de gebruiker erkend en aanvaard.

Door op de site te surfen of door de site te raadplegen, door zich in te schrijven, door lid te worden, door gegevens te downloaden, of door de inhoud van de site te gebruiken, op welke wijze ook, wordt de gebruiker op geen enkele wijze titularis van de hierboven vermelde rechten of hieraan gelijkaardige rechten.

Het opslaan van gelijk welke informatie of onderdeel van de site in een (elektronische) database is niet toegelaten, met uitzondering van de informatie die automatisch door de browser wordt opgeslagen.

Door bepaalde informatie, teksten, afbeeldingen of andere elementen online te plaatsen geeft de gebruiker automatisch en kosteloos de exclusieve toelating aan de dienstverlener om deze elementen te reproduceren, mee te delen of op een andere wijze te gebruiken, dit zowel op de site zelf als in één of meerdere Producten en/of Diensten die door de dienstverlener worden aangeboden.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

Aansprakelijkheid van de gebruiker

De raadpleging en het gebruik van de site, alsook het downloaden van gegevens, van welke aard en op welke wijze ook, gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, hierin begrepen de aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Iedere gebruiker is zelf aansprakelijk voor zijn registratie, bestelling en/of lidmaatschap, alsook voor de eventuele schade die hieruit zou voortvloeien.

De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van de registratie, de bestelling, het lidmaatschap, de login en/of het wachtwoord.

De gebruiker aanvaardt tevens aansprakelijk te zijn voor de inhoud die hij op de site of middels de site publiceert, dit ten aanzien van derden en, in het bijzonder, ten aanzien van de vertegenwoordigde personen.

De site kan links bevatten naar andere websites over dewelke de dienstverlener geen enkele controle heeft wat het technische plan en de inhoud betreft. De gebruiker blijft als enige aansprakelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De dienstverlener kan bijgevolg op geen enkele wijze waarborgen dat de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van andere websites correct en volledig zal zijn. Hetzelfde geldt voor wat betreft de externe linken waarnaar websites verwijzen en de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van deze websites op welke wijze ook. Het komt de gebruiker bijgevolg toe zelf te beslissen of hij het al dan niet opportuun acht deze websites te bezoeken. De dienstverlener zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor potentiële rechtstreekse of onrechtstreekse schade waaraan de gebruiker zich blootstelt door het gebruik van onderdelen van de site, hieraan gelieerde websites en/of de inhoud die ter zijn beschikking wordt gesteld. De dienstverlener draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het gebruik van de website(s) en/of social media accounts van de gebruiker en/of haar derden waarnaar wordt verwezen op de site.

Indien de gebruiker een boodschap, van welke aard ook, of gelijk welke andere informatie zoals teksten en foto’s en/of gegevens op de site plaatst, verbindt de gebruiker zich ertoe om enkel en alleen informatie (teksten, afbeeldingen, foto’s,…) te gebruiken die de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden (auteursrecht, recht op afbeelding,…) niet schendt, noch met de geldende normen en goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling in strijd is.

De gebruiker plaatst geen inhoud die een inbreuk kan zijn op intellectuele eigendommen of portretrechten. De dienstverlener heeft het recht om inhoud toegevoegd door de gebruiker te verwijderen, als het niet voldoet aan de voorwaarden, of schadelijk is voor de dienstverlener en/of gelieerde ondernemingen.

Ten dien einde vrijwaart de gebruiker de dienstverlener uitdrukkelijk voor iedere klacht of eis die door een derde zou worden gesteld op grond van informatie die de gebruiker op de site geplaatst heeft.

De gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om de dienstverlener te machtigen de inhoud openbaar te maken.

De gebruiker dient er tevens op toe te zien dat hij alle relevante wetgeving inzake privacy en gegevensverwerking respecteert en dat hij toestemming heeft bekomen van alle betrokken partijen vooraleer hun data te (laten) verwerken.

Elk gebruik van de site moet de toepasselijke wetgeving respecteren. De dienstverlener kan zonder voorafgaande verwittiging de gegevens van de gebruiker doorgeven aan de bevoegde autoriteiten wanneer bepaalde wetten worden overtreden.

Waarborgen met betrekking tot de geleverde Producten en/of Diensten

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de dienstverlener in geen geval gehouden is tot een resultaatsverbintenis. Het gebruik van de Producten en/of Diensten valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en is louter ter informatie. De dienstverlener draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid opzichtens transacties die de gebruiker zelf tot stand zou doen komen, noch op de uitvoering ervan. De gebruiker vrijwaart de dienstverlener volledig voor elke aanspraak in die zin.

De dienstverlener doet zijn uiterste best om erover te waken dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van de site volledig, correct en actueel zijn. Fouten, lacunes en/of verouderde gegevens kunnen niet worden uitgesloten, met als gevolg dat de dienstverlener hierover geen enkele garantie kan bieden. De dienstverlener kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gegevens of de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, zuiver ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie, en kunnen eveneens op elk ogenblik worden gewijzigd.

De informatie die de dienstverlener via de site verstrekt (en in nieuwsbrieven, aanbiedingen of kennisgevingen) is van algemene aard. Het is niet bedoeld als investerings-  en/of financieel advies en het mag niet worden gebruikt voor dit doel. De dienstverlener raadt gebruikers ten zeerste aan om onafhankelijk professioneel advies in te winnen vooraleer een investeringsbeslissing te nemen die in verband staat met het gebruik van de site.

Personen die eigenaar zijn van een onroerend goed en/of personen die optreden als tussenpersoon in de verkoop van een onroerend goed verklaren dat (1) de gegevens die ze op de site vermelden (2) en/of de gegevens die de dienstverlener op enig andere wijze heeft bekomen correct en volledig zijn. Voornoemde personen zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en/of nauwkeurigheid van de gegevens, alsook blijft het te allen tijde de beslissing van deze personen om een onroerend goed al dan niet zelf te verkopen.  

De dienstverlener doet zijn uiterste best om erover te waken dat de site op ieder ogenblik toegankelijk blijft voor gebruikers, doch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade verbonden aan een wijziging, opschorting en/of onderbreking van de toegang tot onderdelen van de site om welke reden ook. Er wordt geen minimale beschikbaarheid of maximale “down time” gegarandeerd.

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de contacten en relaties tussen de gebruikers van de site onderling.

De dienstverlener is eveneens niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken of voorkomen op onderdelen van de site met de hardware van de gebruiker, noch voor de toegang tot deze elementen.

Hoewel de dienstverlener zijn uiterste best zal doen om te waarborgen dat de site vrij is van bugs, virussen, Trojaanse Paarden en spyware, kunnen deze niet worden uitgesloten. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade en/of de verliezen die hieruit zouden voortvloeien, in het bijzonder wat betreft de persoonlijke gegevens. Het wordt de gebruiker bijgevolg aangeraden om firewalls, antivirussen en andere noodzakelijke beschermingssoftware te installeren teneinde eventuele schade aan zijn computer te voorkomen, alsook om waakzaam te zijn wat het doorgeven van persoonlijke informatie betreft.

Wat betreft de berichten die afkomstig zijn van derden kan de dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit zou voortvloeien, noch voor enige vergissingen met betrekking tot hun inhoud. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere gegevens die in deze berichten worden weergegeven zijn steeds de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die de berichten gepost heeft.

De reclame die op de site wordt weergegeven is steeds de verantwoordelijkheid van derde partijen. De dienstverlener kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de rechtsgeldigheid, de juistheid, de aanbieding, de inhoud, de goede werking of de kwaliteit van goederen en/of diensten die in het kader van deze reclame worden aangeboden.

De dienstverlener wenst de nadruk te leggen op het feit dat bepaalde Producten en/of Diensten de hulp en advies van vastgoed deskundigen kunnen behoeven en dat de aankoop van Producten en/of Diensten geen enkel alternatief vormt voor een beroep op vastgoed deskundigen.

De gebruiker is gewaarschuwd dat de dienstverlener en/of de auteurs in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welke onjuiste aan- en/of verkoopopvatting dan ook. De aansprakelijkheid van de dienstverlener, zijn partners en de auteurs ten aanzien van een Product en/of Dienst, is hooguit beperkt tot terugbetaling van het bedrag van aankoop, of van het door de klant voor een lidmaatschap betaald bedrag.

De gebruiker erkent eveneens dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

De dienstverlener biedt aldus, uitdrukkelijk of impliciet, geen enkele garantie voor met name de waarde, de kwaliteit, de overeenkomst met de beschrijving, de geschiktheid van de site, een Product en/of Dienst voor een specifiek gebruik. De dienstverlener geeft geen garantie dat het gebruik, of het gevolg van het gebruik, van de via de site beschikbare Producten en/of Diensten juist, exact, passend is. Foto’s, tekeningen en/of productspecificaties zijn van niet-contractuele aard. In geen geval kan de dienstverlener aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel verlies van gegevens, of een met deze gegevens verband houdende schade.

Internet en nieuwe technologieën

De gebruiker erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de site heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De gebruiker erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronische opslag en overdracht van gegevens.

De gebruiker aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de site (alsook door eventuele applicaties) van de dienstverlener of door het internet.

De gebruiker aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

Antidiscriminatieclausule

De antidiscriminatiewetgeving verbiedt elke vorm van discriminatie gebaseerd op ondermeer maar niet beperkt tot nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst.

De gebruiker van de site moet de antidiscriminatiewetgeving respecteren en mag de gegevens van de site niet gebruiken om te discrimineren of om opdracht te geven om te discrimineren.

Indien de gegevens van de site gebruikt worden in strijd met de antidiscriminatiewetgeving, dan kan dit gemeld worden aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum, rechtstreeks (http://unia.be/nl/discriminatiegronden) of via de lokale meldpunten (http://unia.be/).

De dienstverlener houdt zich eveneens het recht voor om het Interfederaal Gelijkekansencentrum op de hoogte te brengen van elk gebruik dat wordt gemaakt van de gegevens van de site in strijd met de antidiscriminatiewetgeving en om in dergelijk geval het lidmaatschap op te zeggen.

Op de website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (http://www.diversiteit.be) is meer informatie beschikbaar over de antidiscriminatiewetgeving.

Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toeval. De dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de dienstverlener ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener, is de dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de dienstverlener.

Nietigheid. De eventuele ongeldigheid of nietigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikels, paragrafen en bepalingen van de overeenkomst, noch de rest van het bewuste artikel, paragraaf of bepaling beïnvloeden, tenzij de tekst uitdrukkelijk anders bepaalt. Indien een deel van onderhavige algemene voorwaarden als volledig nietig moet worden beschouwd, zal de dienstverlener dit vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij het economische effect dat de nietig verklaarde bepaling beoogde.

Titels. De titels die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Totaliteit en integraliteit van de overeenkomst. Onderhavige algemene voorwaarden, alsook iedere overeenkomst (hierin begrepen de overeenkomst tot lidmaatschap), indien dit van toepassing zou zijn, vertegenwoordigen de totaliteit en de integraliteit van de overeenkomst die tussen partijen werd gesloten. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet in onderhavige algemene voorwaarden werd opgenomen kan de bepalingen hiervan tegenspreken, wijzigen of beïnvloeden op welke wijze ook. Onderhavige algemene voorwaarden, alsook iedere overeenkomst (hierin begrepen de overeenkomst tot lidmaatschap), indien dit van toepassing zou zijn, annuleren en vervangen bovendien alle eventuele voorgaande precontractuele en contractuele akkoorden die tussen partijen zijn gesloten en zijn eveneens van toepassing op alle nieuwe akkoorden die nog zullen worden gesloten.

Geschillen. Iedere betwisting met betrekking tot de Producten en/of Diensten geleverd door de dienstverlener, alsook iedere betwisting met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden, wordt beheerst door het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Turnhout. Alvorens hun toevlucht te nemen tot de rechtbank zullen partijen evenwel te goeder trouw onderhandelen om hun geschil in der minne te regelen.

Laatste update: 21 november 2023.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue