LIVE - Gent centrum, Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, Gentbrugge, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde

Voorwerp

Dit privacy beleid is opgesteld door landman®, een gedeponeerd handelsmerk en uitgever van de website www.landman.re (hierna de “Site” genoemd), waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in de Diamantstraat 8/500, 2200 Herentals geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer BE 822.875.645 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

Het privacy beleid informeert bezoekers van de Site www.landman.re op een eerlijke en transparante manier over de wijze waarop de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld, verwerkt en beschermd in overeenstemming met de wet.

Het privacy beleid is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Met “persoonsgegevens” wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van het privacy beleid.

Welke gegevens worden verzameld?

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

• het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
• het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Site, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Site, enz.;
• het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Site werden bezocht;
• alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Site, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Site.

Wij verzamelen bovendien de volgende gegevens:

• persoonsgegevens zoals ondermeer, maar niet beperkt tot de naam, adres, BTW-nummer, facturatie gegevens, enz;
• eigendomsgegevens;
• koop- en/of verkoopgedrag;
• zoekcriteria;
• elektronische identificatiegegevens zoals ondermeer, maar niet beperkt tot het telefoonnummer, e-mail, enz;
• financiële identificatie gegevens zoals ondermeer, maar niet beperkt tot, bank- en creditcard gegevens, login en wachtwoord, enz;
• zoektermen;
• surfgedrag;
• gebruikersactiviteit.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Site te verbeteren, om de aangeboden Producten en/of Diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

Wijze van gegevensverzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:

• cookies;
• webformulieren;
• registratie formulieren;
• klanttevredenheids- en marktonderzoeken;
• (openbaar) beschikbare (data) bronnen en derden zoals ondermeer, maar niet beperkt tot leveranciers, aannemers, vakspecialisten, klanten, zakenpartners, etc.;
• contactaanvragen;
• e-mail correspondentie.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

• het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden Producten en/of Diensten betreft;
• het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;
• het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de Producten en/of Diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
• het versturen van promotiemateriaal;
• het realiseren van statistieken;
• het verbeteren van de kwaliteit van de Site en de Producten en/of Diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
• informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe Producten en/of Diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
• toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens eveneens met de volgende doeleinden:

• adequaat beantwoorden van vragen van gebruikers met betrekking tot de Site, partner websites en de dienstverlening;
• met elkaar in contact brengen van gebruikers zodat deze ondermeer informatie kunnen delen via direct messaging, met als rechtsgrond het verstrekken van de Producten en/of Diensten die door de gebruikers worden gevraagd;
• doorgeven van persoonlijke informatie van gebruikers aan ondermeer, maar niet beperkt tot leveranciers, aannemers, dienstverleners zoals ondermeer, maar niet beperkt tot vakspecialisten, vastgoedmakelaars, banken, verhuisfirma’s, verzekeraars, enz.), klanten, gebruikers, zakenpartners, enz. zodat deze contact met gebruikers kunnen opnemen om commerciële aanbiedingen te doen (bij de registratie gaan gebruikers uitdrukkelijk akkoord met de verklaring privacyverzameling van landman®);

• overdragen van de verzamelde informatie uit aanvragen (bijvoorbeeld: interesse registreren, verkoopintentie onderzoeken,…) van de gebruiker aan de eigenaar, de verkoper en/of de persoon of bedrijf die de gebruiker op het landman® platform heeft uitgenodigd, die de gegevens zullen gebruiken om te reageren op het verzoek van de gebruiker;

• op de website publiceren van beoordelingen van gebruikers op basis van de verzamelde informatie;
• commercialiseren van datasets en datarapporten;
• naleven van wettelijke verplichtingen of in het kader van de samenwerking met de bevoegde autoriteiten;
• voldoen aan contractuele verplichtingen;
• commercieel prospecteren en het prospectbeheer;
• voorbereiden van studies, modellen (risico, marketing en andere) en statistieken waar mogelijk met gebruikmaking van anonimisering en/of pseudonimiseringstechnieken;
• beschermen van de veiligheid van goederen en personen, het bestrijden van fraude en poging tot inbraak, misbruik of andere strafbare feiten;
• opleiden van medewerkers door het gebruik van reële situaties ter illustratie (wij proberen de persoonsgegevens van gebruikers zoveel mogelijk te anonimiseren);
• analyseren van voorkeuren om serviceaanbiedingen te personaliseren zodat ze met gebruikers corresponderen;
• verbeteren van bestaande diensten en gebruikerservaring (al dan niet geregistreerd) van de Site;
• organiseren van wedstrijden;
• beheren van aanvragen met betrekking tot de toepassing van uw rechten van gebruikers;
• erkennen, uitoefenen, verdedigen en behouden van onze rechten;
• analyseren of voorspellen van elementen met betrekking tot ondermeer, maar niet beperkt tot, de economische situatie, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, het gedrag, de verblijfplaats of de bewegingen van natuurlijke personen (wij zorgen ervoor dat er geen beslissingen worden genomen die rechtsgevolgen hebben of die gebruikers op significante wijze beïnvloeden).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in dit privacy beleid werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Gerechtvaardigde belangen

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie “contactgegevens” in dit privacy beleid).

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

Uitoefening van rechten

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.

Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.

Toegang tot de gegevens en kopieën

De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie of een kopie van de persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke verkrijgen.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopie van de gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook kan de gebruiker vragen dat zijn gegevens worden aangevuld indien deze onvolledig zouden zijn.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

• wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

• wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van het privacy beleid.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg te geven aan de vraag van de gebruiker.

Het recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

• wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;

• wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de verwerking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

• wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;

• gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

• de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;

• de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;

• de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);

• de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

• de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;

• de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;

• van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg te geven aan de vraag van de gebruiker.

Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

• indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen;

• en indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen de gebruiker en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk door middel van de verklaring privacyverzameling over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan de gebruiker zijn toestemming op ieder ogenblik opnieuw intrekken.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, dit privacy beleid naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken. Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Site ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Site verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.

De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.

Communicatie met derde partijen via onze website

De persoonsgegevens die we verzamelen

Wanneer u via onze website kiest dat een derde partij u mag contacteren, in het bijzonder een vastgoedkantoor, notaris, bouwpromotor, vastgoedinvesteerder of particuliere koper dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens en delen deze met de derde partij:

• de naam van de vastgoedprofessional die uw pand verkoopt (optioneel);
• uw naam (voor- en familienaam);
• uw e-mailadres;
• uw telefoonnummer;
• uw bedrijfsnaam (optioneel);
• uw verkoopintentie.

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en doorsturen van deze persoonsgegevens is landman®.

De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruiken van uw persoonsgegevens nadat ze zijn doorgestuurd, is de derde partij. Wij geven de persoonsgegevens slechts door opdat u gecontacteerd zou kunnen worden door de derde partij. U dient zelf de privacy kennisgeving van de derde partij te raadplegen indien u wenst te weten voor welke doeleinden de derde partij uw persoonsgegevens zal gebruiken.

Het doeleinde waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens om de derde partij te kunnen informeren over uw verzoek om contact op te nemen en bewaren de gegevens gedurende een korte tijd om veiligheidsredenen. We doen dit slechts met uw uitdrukkelijke toestemming, die u geeft op het ogenblik dat u klikt op de knop “Wijzigingen opslaan”. Uiteraard kunnen we de derde partij niet informeren indien u uw toestemming niet zou geven. U kunt uw toestemming op ieder ogenblik intrekken, maar vanzelfsprekend kunnen we niet ongedaan maken dat uw persoonsgegevens rechtsgeldig werden doorgegeven op het ogenblik dat u daarvoor de toestemming gaf. U moet de derde partij rechtstreeks contacteren indien u wenst dat deze eveneens uw persoonsgegevens na het intrekken van uw toestemming niet langer verwerkt.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

De hogergenoemde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dat nodig is om het verzoek door te sturen en tot drie (3) maanden nadien.

De partijen met wie we uw persoonsgegevens delen

De persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u verzoekt om gecontacteerd te worden door een derde partij, worden gedeeld met de volgende partijen:

• vastgoedkantoren;
• notarissen;
• bouwpromotors;
• vastgoedinvesteerders;
• particuliere kopers.

Bezwaren en klachten

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van het privacy beleid, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

Per e-mail: hello@landman.re.
Per post: Diamantstraat 8/500, 2200 Herentals.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Dit privacy beleid is onderworpen aan het Belgisch recht.
De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil: Turnhout.

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van dit privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met vermelding van de inwerkingtreding.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue